GDPR

Informace o přijatých opatřeních pro ochranu osobních údajů
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
Správce Jana Brabencová, IČO: 66522463 , se sídlem: Střední 26, 60200 Brno, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") a dalšími právními předpisy.
Za účelem plnění smluv vyplývajících z rezervačních, kosmetických a kadeřnických služeb jsou zpracovávány osobní údaje/kategorie osobních údajů, získané od subjektu údajů a to osobní údaje/kategorie osobních údajů, jež jsou vyjmenovány v tabulce níže.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, naleznete v tabulce níže.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu uvedenou v tabulce níže u jednotlivých kategorií.
Subjekty mohou kontaktovat správce Janu Brabencovou s požadavky na realizaci níže uvedených práv na emailové adrese: jbz@email.cz, telefonicky na čísle: +420 607029181 nebo písemně na adrese: Střední 26, 602 00 Brno
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytl. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Rozsah a účel zpracování osobních údajů